هدف از این پایان نامه عوامل موثر در سازگاری و ویژگیهای افراد سازگار می باشد.

 

 

درلغت نامه دهخدا سازگاری به عنوان موفقیت درکار، حسن سلوک و... ودر مقابل آن ناسازگاری با عنوان  بدسلوکی، بدرفتاری، سازگاری نکردن و... معنی شده است.(یمنی دوزی سرخابی، 1371). گذشته از تعریف لغوی و لفظی سازگاری، از این اصطلاح تعاریف متعددی ارائه شده است که در ذیل به برخی از مهمترین آنها اشاره می شود. سازگاری عبارت است تطبیق دادن یا وفق دادن شخص نسبت به محیط، مثلا وقتی میگوییم یک فرد نسبت به محیط سازگار است، یا در گروهی که متعلق به آن می باشد سازگار است، آن دسته از پاسخهای موجود زنده که باعث سازگاری مؤثر وهماهنگ او با موقعیتی که درآن قرارگرفته است مد نظراست(مان، 1356). همچنین جریاناتی که با بوجود آمدن احتیاجی شروع شده و انسان پس از انجام فعالیتهایی به برطرف کردن آن احتیاجات اقدام می کند، راسازگاری می نامند(پور مقدس، 1367).

 

 

عوامل مؤثردر سازگاری

عوامل ارتباطی: ارتباطات – اعتماد – پذیرش – تبادل انرژی – روابط – روش مراقبت.
عوامل محیطی: فرهنگ – خانواده – نیازهای فرد مقابل – احساسات دیگران – نگرش¬های دیگران – رفتار دیگران.
عوامل درونی: نگرش – رفتار – درک – هدف – احساس – انتخاب – نیاز- قدرت – ضعف – قضاوت – عاطفه( اسلامی نسب، 1373).

 

 

 


گروهی معتقدند که سازگاری اجتماعی   در رأس مقوله سازگاری  قرار دارد وچنانچه فردی دراین زمینه قادربه انجام وظایفش گردد، درسایر زمینه ها نیز بامشکلی روبرو نخواهد شد، اما از آنجایئکه سازگاری می تواند شامل طیف گسترده ای باشد و ابعادی چون اجتماع، خانواده، عواطف، شغل، بهداشت، ازدواج و... راشامل می شود(آقا محمدیان شعرباف، 1375) بهتر است برای دستیابی به دیدگاه جامع ووسیعی از مفهوم وچارچوب تئوریک سازگاری، ابتدا به تعریف روشنی از آن دست یابیم.درلغت نامه دهخدا سازگاری به عنوان موفقیت درکار، حسن سلوک و... ودرمقابل آن ناسازگاری با عنوان  بدسلوکی، بدرفتاری، سازگاری نکردن و... معنی شده است.(یمنی دوزی سرخابی، 1371). 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب


2-2.  مروری بر مفاهیم اولیه    18
1-2-2.  رشد اجتماعی در دوره نوجوانی    18
2-2-2. نیازهای دوره نوجوانی    22
3-2-2.  لزوم روابط اجتماعی    23
3-2.  مبانی تئوریک سازگاری    25
1-3-2.  مبانی نظری سازگاری اجتماعی    25
2-3-2.  ویژگیهای افراد سازگار    32
3-3-2.  عوامل مؤثر در سازگاری    32
4-3-2.  اشکال سازگاری    34
5-3-2. عوامل مؤثر در فرآیند سازگاری    36
6-3-2.  سازگاری اجتماعی دانش آموزان در مدرسه    42
4-2.  ورزش    43
5-2. بررسی یافته های پیشین    49
6-2. نتیجه گیری از تحقیقات پیشین    56
الف- منابع فارسی    
ب–منابع انگلیسی