این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری کودکان پیش دبستانی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 

 

 


خانواده، یکی از نیازهای اساسی یعنی نیاز به محبت را تامین می کند. کودکانی که از محبت سرشار پدر و مادر برخوردارند از قدرت سازگاری بهتری برخوردارند، احساس سکون و آرامش می کنند، اعتماد به نفس در آنها قوی است و نسبت به ملاک های رفتاراخلاقی پایبند هستند و همین شرایط لازمی است که کودک یاد بگیرد تا رفتار خود را سامان دهد و در میان دیگران جایگاهی کسب کند (شریعتمداری، 1367). لاپسلی  و همکارانش (1989) در مطالعه ای روی فرایند جداسازی از والدین به این نتیجه دست یافتند که جداسازی از والدین با انواع زیادی از مشکلات روانشناختی در حوزه ی هیجانی، اجتماعی و تحصیلی ارتباط دارد (به نقل از ریس ، 2005).

 

 


کودکانی که با احساس توجه مثبت نامشروط پرورش می یابند، در هر شرایط خود را ارزشمند می دانند و اگر این ارزشمندی به هیچ رو مشروط نباشد، نیازی برای رفتار تدافعی نمی ماند. در این حال میان خود و ادراک واقعیت ناسازگاری نخواهد بود. برای چنین کسی هیچ تجربه ای تهدید کننده نیست. او می تواند در زندگی از هر حیث آزادانه مشارکت داشته باشد (شولتس ؛ ترجمه خوشدل، 1364).

 

 


راجرز اصطلاح فرد دارای عملکرد کامل را برای توضیح فردی که به سطح خودشکوفایی رسیده است به کار می برد. این افراد با برخورداری از پنج ویژگی خاص 1) آمادگی کسب تجربه 2) زندگی هستی گر 3) اعتماد به ارگانیسم خود 4) احساس آزادی 5) خلاقیت، می توانند در دگرگونی های جدی اوضاع و احوال محیط، سازگاری بیشتری نشان دهند و دوام یابند. این گونه کسان از چنان خود انگیختگی و خلاقیتی برخوردارند که حتی با وضع دردناکی چون جنگ یا بلایای طبیعی کنار می آیند. انسانها دارای عملکرد کامل با بهره گیری از خلاقیت با محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی همرنگ یا سازش فعل پذیر نشان نمی دهند، چرا که اینها حالت تدافعی ندارند و دلبسته ستایش دیگران از رفتار خود نیستند. البته اگر بخواهند می توانند با مقتضیات وضعیت خاص همرنگ شوند، به شرط آنکه این همرنگی به ارضای نیازهای خودشان کمک کند و آنها را توانا سازد تا خود را به بهترین وجه بپروراند (همان منبع).

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری

تعریف عملیاتی سازگاری

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری کودکان

فهرست مطالب
- تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.12
- تعاریف سازگاری اجتماعی34
- عوامل مؤثر بر سازگاری36
- دیدگاه ها درباره سازگاری اجتماعی41
- دیدگاه روان پویشی.41
- دیدگاه یادگیری46
- دیدگاه یادگیری اجتماعی – شناختی.47
- دیدگاه پدیدار شناختی.50
- دیدگاه تحولی53
- خلاصه دیدگاه ها درباره سازگاری اجتماعی55
- مطالعات انجام شده.57
- پژوهش های داخلی58
- پژوهش های خارجی59


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی