این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق سازگاری روانشناختی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 


سازگاري فرايندي است در حا ل رشد و پويا كه شامل توازن بين آن چه افراد مي خواهند و آن چه جامعه شان مي پذيرد است .به عبارت ديگر سازگاري يك فرايند دو سويه است، از يك طرف فرد به صورت مؤثر با اجتما ع تماس برقرار مي كند و از طر ف ديگر اجتماع نيز ابزارهايي را تدارك مي بيند كه فرد از طريق آن ها توانايي هاي بالقوه ي خويش را واقعيت مي بخشد. در اين تعامل فرد و جامعه دستخوش تغيير و دگرگوني شده و سازشي نسبتاً پايدار به وجود مي آيد (به نقل از شادمان، 1383).

 

 

به طور كلي سازگاري به تسلط فرد بر محيط و احساس كنار آمدن با خود اشار ه دارد. هر يك از ما به محيط و تغييراتي كه در آن روي مي دهد پاسخ مي دهيم . از اين رو سازگاري مهارتي است كه بايد آموخته شود و كيفيت آن مانند ساير آموخته ها، بستگي به ميزان علاقه و كوشش فرد براي يادگيري آن دارد. محيط خانواده، مدرسه و وسايل ارتباط جمعي در فراهم ساختن امكان يادگيري سازگاري با محيط نقش و مسئوليت مهمي بر عهده دارند. سازگار شدن با محيط مهم ترين منظور و غايت تمام فعاليت هاي ارگانيزم است، به طوري كه تمام افراد در تمام دوران زندگي خود، در هر روز و هر ساعت سرگرم آن هستند كه خود دگرگون شده و دگرگون نشده را با محيط دگرگون شده و دگرگون نشده سازگار كنند. در واقع زندگي كردن چيزي جز عمل سازگاري نيست (به نقل از شادمان، 1383). 

 

 

 

سازگاري رضايت بخش فرد با موفقيت هاي اجتماعي عمده زندگي، به طور مستقيم با ميزان ارضاي همه نيازهاي اساسي مرتبط است. نيازها و ارضاء آن ها به ادراک فرد با توجه به سن، جنس، استعدادهاي ارثي و فرهنگي، طبقه اجتماعي، شغل، محل جغرافيايي، تعليم و تربيت، تجارب و سازگاري هاي زندگي اشخاص ديگر بستگي دارد (به نقل از حسن آبادي، 1381).
 

 

 

متغيرهايي که در سازگاري مؤثر هستند:

1- شخصيت فرد
2-ادراک فرد از مشکل
3- شدت مسأله و مشکل
4- حمايت اجتماعي
5- تعداد راه هاي ممکن براي رسيدن به هدف
6- توانايي و استعداد براي مراقبت از سلامتي خود
7- درک فرد از موقعيت خود
8- درک خانواده از موقعيت خود
9- توانايي و استعداد فرد براي جذب حمايت هاي اجتماعي
10- سابقه برخورد فرد با بحران ها يا ضربه هاي رواني
11- وضعيت اقتصادي
12- سلامت رواني
13- انگيزه فرد براي زندگي
14- نگرش ها و فعاليت هاي محيط مؤثر (اسلامي نسب، 1373).

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری سازگاری روانشناختی

تعریف عملیاتی سازگاری روانشناختی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازگاری روانشناختی

سازگاري روانشناختي
ملاک و معيار سازگاري
برخي از خصوصيات انسان سازگار به شرح زير است:
مهارت هاي سازگاري عبارتند از:
عوامل مؤثر در سازگاري
متغيرهايي که در سازگاري مؤثر هستند:
مکانيزم هاي سازگاري در زندگي خانوادگي
ديدگاه ها در مورد سازگاري
ديدگاه زيستي- رواني- اجتماعي
ديدگاه تحليل رواني
ديدگاه يادگيري اجتماعي
رويکردهاي يادگيري اجتماعي
ديدگاه علوم رفتاري
ديدگاه مراجع محوري
ديدگاه انسان گرايي

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی