هدف از این تحقیق نظریه های مددکاری اجتماعی در مورد سازگاری می باشد.

 

 

 سام آرام؛(1391)، رویکردهای یادگیری اجتماعی، سازگاری انسان را مانند حل مسئله یا رفتار کنار آمدن در نظر می‏گیرند. منظور از کنار آمدن، میزان یا درجه‏ای است که افراد می‏توانند سه چالش مهمی را که برای موجودیت آن به وجود می‏آید، برطرف و یا حداقل کنترل نمایند.

 

 

این چالش‏ها عبارتنداز:
-    چالش‏های مستقیم حاصل از محیط فیزیکی
-    چالش‏های ناشی از محدودیت
-    چالش‏های بین فردی مربوط به محیط

 

 

 

دیدگاه یادگیری اجتماعی، سازگاری با قابلیت انطباقی فرد را به عنوان توانایی وی در برآورده سازی کنار آمدن با فشارهای روانی و مشکلات، همراه با حداقل بی‏نظمی و در جریان مداوم زندگی که پیامدهای فوری و درازمدت رفتار را در برمی‏گیرد، مورد توجه قرار می‏دهد. کوهسالی؛(1385). بینشی؛(1385) اعتقاد دارد کلیه ی رفتارها آموختنی است و براین مبنا همین طور که می‏توان یک رفتار مناسب و غیر انطباقی را آموخت، امکان یاد زدایی و رفع آن نیز وجود دارد. گر چه به علت استحکام پاره‏ای روش‏های ناسازگارانه و فرایند تقویت این رفتارها در جریان آموختن آنها، یاد زدایی این رفتارها مشکل و احتمالاً نیاز به زمان زیادی دارد، اما انجام این کار ممکن است، افراد ناسازگار این یادگیری معیوب را از طریق الگوهای نامناسب در خانه، مدرسه، محل کار و.... آموخته‏اند و مطابق با قوانین تقویت این رفتارهای آنان استحکام یافته است. به علاوه این الگوهای معیوب، رشد عزت نفس را به مخاطره می‏اندازد که منجر به واکنش‏های ناسازگارانه در مقابل رویدادها می‏شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

31-2-1 نظریه های روانشناسی
31-2-1-1 نظریه ی اریکسون
31-2-1-2 نظریه ی روانشناسی فردی آدلر
31-2-1-3 نظریه ی بین فردی سالیوان


31-2-2 نظریه های جامعه شناسی
31-2-2-1 نظریه ی ناهنجاری دورکیم
31-2-2-2 نظریه ی ناهنجاری مرتون
31-2-2-3 نظریه ی کنش اجتماعی ماکس وبر


31-2-3 نظریه های مددکاری اجتماعی
31-2-3-1 نظریه ی توانمند سازی مدافعه
31-2-3-2 نظریه ی سلامت اجتماعی کییز
نمودار شکل سه مدل پنج عاملی کییز
31-2-3-3 نظریه ی مددکاری اجتماعی شناختی- رفتاری
نمودار شکل چهار الگوی عمومی مورد استفاده در تئوری شناختی - رفتاری
31-2-3-3 نظریه ی یادگیری اجتماعی 


31-2-4 دیدگاه ها و مکاتب
31-2-4-1دیدگاه روان تحلیل گری
31-2-4-2دیدگاه علوم رفتاری
31-2-4-3 دیدگاه زیستی- روانی- اجتماعی
31-2-4-4 سازگاری اجتماعی در مکتب انسان گرایی

يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی