هدف از این تحقیق ماهیت و انواع اضطراب و نقش والدین در ایجاد و تداوم آن می باشد.

 


والدین ضمن اینکه می توانند وارث یک آمادگی زیستی برای ابتلا به این اختلال باشند به شیوه های دیگر مثل سبک های والدینی  سبک های ارتباطی و الگوسازی  نیز در ایجاد و تداوم اختلال مؤثرند. رفتارهای والدینی شامل طرد والدینی (مثل انتقاد، فقدان ارتباط و فقدان عاطفه) و کنترل والدینی (مثل فزون حمایتگری و فزون کنترلی و فقدان خودمختاری  به فرزند) با انواع اضطراب و خصوصاً اضطراب اجتماعی مرتبط می باشند، (ویکس  و همکاران، 2009،به نقل از رشیدی بور،1390). پژوهش-های گریلس (2011) و ویکس و همکاران (2009) از تأثیرگذاری سبک های والدینی بر اختلال اضطرابی حمایت کردند. در نمونه های ایرانی هم پژوهش بی طرف و همکاران (1390) نشان داد هراس اجتماعی با سبک والدگری مستبدانه  همبستگی مثبت دارد، در حالیکه با سبک والدگری مقتدارنه  همبستگی منفی معنادار دارد.

 

 

هر چند تاکنون به خوبی درک نشده که چه طور شیوه های مراقبتی والدین با خلق وخوی فرزندان تعامل می کنند و چه چیزی بین سبک فرزندپروری و اختلالات اضطرابی میانجی گری دارد اما به نظر می رسد باورهای اصلی که تحقیقات تجربی زیادی درباره آنها نشده می توانند به عنوان یک میانجی عمل کنند. سبک فرزندپروری والدین که از طریق انتقاد، شرمساری و یا مراقبت افراطی به وجود می آید این پیام را به کودک منتقل می کند که در روابط اجتماعی ناتوان، فاقد صلاحیت و ناکارآمد است و دیگران را منتقد کارهای خود و دلیل انزوای رفتارش بداند (خورشیدزاده، 1390).
والدین فاقد گرمی و حمایت منجر به ایجاد سبک دلبستگی ناایمن در فرزند خود می شوند که با اضطراب اجتماعی رابطه مستقیم و معنادار دارد (فیدن ، 2001). داده ها از ارتباط بین دلبستگی والد فرزند با SAD حمایت می کنند. (به نقل از رشیدی بور،1390 )

 

 

 

 

فهرست مطالب
مقدمه 
تعريف اضطراب 
نظريه های اضطراب 
 نظريه هاي روانكاري 
 نظريه هاي رفتاري 
 نظريه هاي زيستي 
 نظريه انسان گرايان 
نظريه هاي شناختي 
علائم اضطراب
انواع اضطراب
نقش والدين در ايجاد تداوم اضطراب


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی