فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اضطراب شناختی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم. 

 

 


مدل شناختی برای که برای تبیین مکانیزم های زیر بنایی اجتماعی می باشد. بر اساس تجارب اولیه، افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی یک رشته فرض ها را درباره خودشان و موقعیت اجتماعی به وجود می آورند. برای مثال : آدمی بی ارزش هستم. اگر اضطرابم را بروز دهم، دیگران فکر می کنند من غیر عادی هستم و مرا طرد خواهند کرد. این فرض ها باعث می شود که آنان موقعیت های اجتماعی را به گونه ای منفی تفسیر کنند و آنها را نشانه خطر ببینند. که منجر به بروز اضطراب خواهد شد.

 

 

اضطراب و ارزیابی های منفی به وسیله یک رشته چرخه های معیوب تداوم پیدا می کند که این چرخه معیوب قابل تقسیم به سه مولفه است : مولفه نخست، مجموعه علائم جسمی و شناختی اضطراب است که به طور غیر ارادی توسط ادراک خطر بر انگیخته می شود. مولفه دوم، رفتارهای ایمنی است که این افراد برای کاهش تهدید اجتماعی و پیشگیری از وقوع پیامدهای ترسناک به آنها متوسل می شوند. مولفه سوم، تغییر در توجه است زمانی روی می دهد که این افراد تصور می کنند در معرض خطر قضاوت منفی دیگران هستند.

 

 

 

فروست و دی بارتولو (2002) به ارزیابی جنبه های مختلف کمالگرایی و رابطه آن با اضطراب پرداخته و دریافتند که کمالگرایی جانعه مدار، که همراه با شک درباره عملکرد و نگرانی درباره ارتکاب اشتباه است با اضطراب رابطه دارد. همچنین کمالگرایان مایلند تا وقایع روزمره زندگیشان را تهدید کننده تر و پر استرس تر از دیگران تعبیر کنند. اما هنوز معلوم نیست که کمالگرایی و اضطراب دقیقا چگونه به هم مربوطند و شاید پدیده ای دیگر، در این میان نقش واسطه ایفا می کند.

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب شناختی

تعریف عملیاتی اضطراب شناختی

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب شناختی

مقدمه 19
2-2- مبانی نظری اضطراب 20
 2-2-1-اضطراب شناختی23
 2-2-2- اضطراب جسمانی23
2-3- انواع اضطراب 23
2-4- نظریه های اضطراب24
 2-4-1-نظریه اضطراب چند بعدی 25
 2-4-2- نظریه فاجعه 25
 2-4-3- نظریه اضطراب بهینه 26
2-5- چگونگی اندازه گیری اضطراب 26
2-6- نشانه های اضطراب 27
2-7- سبب شناسی و درمان اضطراب از دیدگاه روان کاوی ، رفتاری و شناختی 27
 2-7-1- نظریه روان پویشی 27
 2-7-2- نظریه رفتاری28
 2-7-3- نظریه شناختی 29
 2-7-4- نظریه طرحواره بک 32
2-8- مدل شناختی کلارک و ولز32
 2-8- 1- الگوی شناختی اضطراب اجتماعی راپی و هیمبرگ ( 1997 
2-18- مروری بر پژوهشهای پیشین
 2-18-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
 2-18-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
2-19- جمع بندی سوابق پژوهش و چشم انداز

منابع و مآخذ