این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب بدنی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 

اضطراب بدنی

اضطراب هشداری است که فرد را گوش به زنگ می کند. یعنی به فرد هشدار می دهد که خطری در راه است و باعث می شود که فرد بتواند برای مقابله با خطر احتمالی اقداماتی به عمل آورد. ترس هم هشداری است که باید آن را با اضطراب افتراق داد، ترس در پاسخ به خطری معلوم و بیرونی ایجاد می‌شود. حال آنکه اضطراب در پاسخ تهدیدی نامعلوم، درونی است یا از تعارض منشاء گرفته است (کایلان و سادوک ، 2007، به نقل از گودرزی، 1388).اضطراب بر تفکر، ادراک، یادگیری اثر می گذارد و این تغییرات با کاهش سطح تمرکز، کاهش فراخوانی خاطرات و ایجاد اختلال در تداعی معانی موجب اختلال در یادگیری می شود  (حسینی، 1384).

 

 

اضطراب بدنی مولفه جسمانی اضطراب است و ادراک فرد از پاسخ های فیزیولوژیک و برانگیختگی منفی را نشان میدهد (مارتنز ، 1990). واندر، بروگ، بیکر  و همکارانش (2005) نقش اضطراب بدنی و بدنی در پیش بینی عملکرد ورزش را روی 23 تیم از ورزشکاران رشته فوتبال، بسکتبال زنان و مردان انجام گرفته همچنین آزمون اضطراب سوماتیک (اندازهگیری فشارخون و ضربان قلب)  و اضطراب بدنی از طریق پرسشنامه در طول اوقات فراغت 10 تا 45 دقیقه قبل از رقابت دانشگاهی گزارش کردند و نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که یک رابطه خطی مثبت و معنی داری بین اضطراب و عملکرد شناختی برای بازیکنان بسکتبال وجود دارد.(اضطراب را افزایش می دهد و عملکرد را کاهش می دهد ).
 

 

 

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری اضطراب بدنی

تعریف عملیاتی اضطراب بدنی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اضطراب بدنی

مقدمه 19
2-2- مبانی نظری اضطراب 20
 2-2-1-اضطراب شناختی23
 2-2-2- اضطراب جسمانی23
2-3- انواع اضطراب 23
2-4- نظریه های اضطراب24
 2-4-1-نظریه اضطراب چند بعدی 25
 2-4-2- نظریه فاجعه 25
 2-4-3- نظریه اضطراب بهینه 26
2-5- چگونگی اندازه گیری اضطراب 26
2-6- نشانه های اضطراب 27
2-7- سبب شناسی و درمان اضطراب از دیدگاه روان کاوی ، رفتاری و شناختی 27
 2-7-1- نظریه روان پویشی 27
 2-7-2- نظریه رفتاری28
 2-7-3- نظریه شناختی 29
 2-7-4- نظریه طرحواره بک 32
2-8- مدل شناختی کلارک و ولز32
 2-8- 1- الگوی شناختی اضطراب اجتماعی راپی و هیمبرگ ( 1997 
2-18- مروری بر پژوهشهای پیشین
 2-18-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
 2-18-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
2-19- جمع بندی سوابق پژوهش و چشم انداز

منابع و مآخذ