هدف از این نوشتار تحقیق کامل در مورد فعالیت های فوق برنامه و مکمل می باشد.

 

 


 

فعالیت فوق برنامه ،فعالیتی است که به منظور حفظ انگیزه و ایجاد چالش در یادگیرنده به منظور تجربه در فضای آزاد و در عین حال مبتنی بر مسئله محوری طراحی می شود و ممکن است با موضوع درسی هم مرتبط باشند. گرچه برنامه ی درسی هر قدر جامع و تازه باشد، باز هم محدودیت و نقص خواهد داشت؛زیرا ثابت و تغییر ناپذیر است. بنابراین برنامه های مکمل می تواند این کمبود و نارسایی برنامه درسی را جبران و کامل سازد. بدین ترتیب که نوجوان در فعالیت هایی شرکت می کند که در برنامه ی درسی رسمی، وقت کافی برای انجام دادن آن ها وجود ندارد و غالباً این گونه فعالیت ها برای دانش آموزان سودمند است؛مثلاً برای کمک به یادگیری درس زبان خارجی می توان با ترتیب دادن نمایش هایی که با آن زبان اجرا می شوند، فعالیت های خارج از کلاس درس انجام داد یا به تشکیل گروه های هنری و تحقیقی به فعالیت هنری و فکری و علمی دانش آموزان کمک کرد.

 


در برنامه های درسی(رسمی)زمان، یک متغیر مهم است به عنوان مثال زمان مورد نظر در یادگیری کودکان، نوجوانان یا جوانان و بزرگسالان می تواند متفاوت باشد؛آن ها در یک زمان معین از قدرت یادگیری متفاوتی برخوردارند در جایی که فراگیران، نوجوانان هستند 45 تا 60 دقیقه را ترجیح می دهند. نیل ویلبین(1968) با استفاده از یک تحقیق در مورد کارآموزان دریافته اند که نتایج حاصل از 5 جلسه ی یک ساعته در 5 روز متوالی،به طرز قابل ملاحظه ای بهتر از 10 جلسه ی کوتاه مدت نیم ساعته بوده است. اما به طور کلی بزرگسالان در طول زمان بیش تری حوصله ی یادگیری دارند، ولی کودکان زودتر خسته می شوند. با این حال بهترین زمان جلسات آموزش برای کودکان بین 30 تا 40 دقیقه، نوجوانان و جوانان 40 تا 60 دقیقه و بزرگ سالان 60تا 90 دقیقه است. بنابراین برای بهتر شدن یادگیری دانش آموزان فرصت هایی خارج از مدرسه با اختیار خود و مبتنی بر موضوع درس فراهم شود تا آن ها بتوانند استعدادهای بالقوه ی خود را به طور صحیح و موفقیت آمیز به بالفعل در آوردند، زیرا محیط مدرسه برای یادگیری کافی نیست.
 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری فعالیت های فوق برنامه و مکمل

تعریف عملیاتی فعالیت های فوق برنامه و مکمل

2-1-23-فعالیت های مکمل  
2-1-24-اهمیت و ضروریت فعالیت های مکمل و فوق برنامه 
2-1-25-اهداف فعالیت های مکمل و فوق برنامه 
2-1-26-تعاریف فعالیت های مکمل و فوق برنامه 
2-1-27-فعالیت مکمل 
2-1-28-فعالیت کمک برنامه و مکمل 
2-1-29-فعالیت فوق برنامه ی درسی 
2-1-30-ماهیت فلسفی فعالیت های مکمل و فوق برنامه 
2-1-30-فعالیت های مکمل و فوق برنامه از دیدگاه فلاسفه ی تعلیم و تربیت 
2-1-30-1-دیدگاه ویلیام جیمز 
2-1-30-2-دیدگاه اسپنسر 
2-1-30-3-دیدگاه ادوارد کلاپارد  
2-1-30-4-دیدگاه ژان ژاک روسو 
2-1-30-5-دیدگاه کمینوس 
2-1-30-6-نظریه ی هربارت 
2-1-30-7-نظریه ی جان دیویی 
2-1-31-پیشرفت تحصیلی 
2-1-32-عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی 

 


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی