هدف از این تحقیق دیدگاه ها و نظریه های فعالیت های فوق برنامه و مکمل می باشد.

 

 

دیدگاه ویلیام جیمز 
او یک یاز فیلسوفان و روان شناسان آمریکایی بود که از بنیان گذاران مکتب پراگماتیسم به شمار می آید. جیمز معتقد بود: که فکر درست آن است که به موفقیت ما در زندی منجر شود و ایمان و اعتقاد صحیح آن است که به تحقیق یافتن هدف های ما در جهان و زندگی کنونی منتهی شود. بنابراین افکار و عقاید ما در ذات خود مطلوب نیستند، بلکه مانند وسایلی به شمار می روند که هدف های ما را در دنیای واقعی تحقیق می بخشند به عقیده ی این فیلسوف علامت حق این است که اعتقاد به آن در زندگی عملی ما بهتر و مفیدتر از انکارش باشد.

 

 

ویلیام جیمز و دیگر پراگماتیسم ها همگی بر این امر معتقد بودند که دانش آموز باید دائم در وضع فعال قرار گیرد و نباید از آن ها انتظار داشت که عقاید و نتایج اندیشه های مردم را بپذیرند. باید از او خواست که خود وضع یک محقق را پیدا کند و به کشف حقیقت بپردازد، بیندیشد و شخصاً خود تجربه کند تا بتواند با مشکلات زندگی مواجه شود و از عهده ی حل آن ها برآید. آموزش و پرورش چیزی نیست که کودک باید آن را بشناسد، بلکه باید او را تحریک و ترغیب کند تا خود از نتیجهی فعالیت های ذهنی و تجربی خود آگاه شود و شناخت حقیقی، شناختی نیست که از کتاب ها به دست آید؛ بلکه نیروی مواجهه با اوضاع و احوال تازه می باشد. بدین ترتیب، پراگماتیسم عمل را بر تفکر انتزاعی مقدم می شمارد. یادگیری زندگی، اساس پراگماتیسم است. معلمی را تمجدید می کند که کور کورانه به کتاب ها اعتماد نمی کند؛ بلکه معتقد است کودک از راه فعالیت شخصی بیش تر از روش تلقین یاد می گیرد. پراگماتیسم علاوه بر این که به تدریس عملی اهمیت می دهد هم چنین خواستار این است که کودک در اوضاع و احوالی قرار گیرد که خود در نتیجه ی کوشش به حقیقت برسد. 

 


پراگماتیسم بهترین روش تدریس را روشی می داند که کودک را با مشکلات و مسائل عملی در زندگی مواجه کند تا خود درباره ی آن ها بیندیشد و برای حل آن ها بکوشد.  
 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری فعالیت های فوق برنامه و مکمل

تعریف عملیاتی فعالیت های فوق برنامه و مکمل

2-1-23-فعالیت های مکمل  
2-1-24-اهمیت و ضروریت فعالیت های مکمل و فوق برنامه 
2-1-25-اهداف فعالیت های مکمل و فوق برنامه 
2-1-26-تعاریف فعالیت های مکمل و فوق برنامه 
2-1-27-فعالیت مکمل 
2-1-28-فعالیت کمک برنامه و مکمل 
2-1-29-فعالیت فوق برنامه ی درسی 
2-1-30-ماهیت فلسفی فعالیت های مکمل و فوق برنامه 
2-1-30-فعالیت های مکمل و فوق برنامه از دیدگاه فلاسفه ی تعلیم و تربیت 
2-1-30-1-دیدگاه ویلیام جیمز 
2-1-30-2-دیدگاه اسپنسر 
2-1-30-3-دیدگاه ادوارد کلاپارد  
2-1-30-4-دیدگاه ژان ژاک روسو 
2-1-30-5-دیدگاه کمینوس 
2-1-30-6-نظریه ی هربارت 
2-1-30-7-نظریه ی جان دیویی 
2-1-31-پیشرفت تحصیلی 
2-1-32-عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی 

 


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی